Mất khôn

Biết bao ngang trái muộn phiền
cạn tình. Vật vã đồng tiền. Mất khôn
một mai có trở về nguồn
hóa nấm đất, liệu có còn thanh danh?