Chớm mùa

Giậu giăng sương trắng
thoảng ướt hoàng hôn

Gối đầu vào đông
ngọt miền hoa sữa

Gió nhớ mây hồng
những đêm trăng ngã

Dùng dằng nỗi nhớ
dáng ai thon mềm.