Con đường nào

Mưa gieo xuân chớm lộc
hè trỗi dậy lên đòng

Sen e ấp ửng hồng
thơm lòng bùn hoan hỉ

Đôi bướm hoa thủ thỉ
rạng vào ánh trăng non

Con đường nào cô đơn
nghe tiếng cười trong trẻo

Con đường nào lắc lẻo
mùa đi không lá vàng?