Đắp đổi

Chiều về
nắng tắt ngoài thềm
nghe loạng choạng
những nhá nhem di dời

Chiều về
còn mỗi mình tôi
bao nhiêu đắp đổi chính nơi mình về.