Đi

Lặng im ngóng gió, ngóng trời
Ngóng trăng gọi mãi nẻo người sao khuya.