Đôi khi không phải chuyện trong cuộc

Quả trứng hay con gà có trước?
không chỉ là chuyện trong cuộc
giữa quả trứng và con gà
chuyện của nhà khoa học sẽ trả lời quả trứng hay con gà có trước

Cây ra nụ, nụ ra hoa
hoa ra quả trước
hạt từ trong quả gieo mọc thành cây
lại chuyện hạt hay cây có trước?
nhà khoa học sẽ trả lời hạt hay cây có sau

Nước trong thì cá không sinh tồn được
còn nước đục thì sao?

Không có mặt trời, trái đất có tồn tại được?
trong khi trái đất chỉ là một trong bảy hành tinh quay xung quanh mặt trời

Anh sẽ ra sao nếu không có em nhỉ?
em trả lời: Chỉ tình yêu mới biết cách trả lời.