Giao mùa

Ngàn hoa đua sắc
chấp chới giao mùa
mùi hương ký ức
nổi chìm câu thơ.