Hỏi đêm ấy

Ánh vàng trượt qua bậu cửa
khắc trên nền ấy một tháp buồn..
đêm nay bao hình hài vây bủa
khẽ hỏi em: Trăng đã thật tròn trăng?