Hỏi

Phải trời sinh em cho anh
nên một gặp một đã thành hai ta?

Tự nhiên nụ hứa hẹn hoa
chẳng cần nghĩ đến gần xa ngọn ngành

Duyên vừa mới chạm bến tình
chưa gặp tháng Bảy, lòng mình đã ngâu.