Lẽ sinh thành

Hạt gieo vào lòng đất mẹ
một mai, cây – con tươi xanh
một mai, cây – con tốt lành
lòng mãi hướng về cội rễ

Cuộc đời ngàn trùng dâu bể
cho con hiểu lẽ sinh thành.