Ngôi sao nghĩa địa

Đời đan qua áo đường mây
mắt mờ chớp lửa sấm day dứt lòng
sóng xô chiều đắng rêu rong
bung biêng bè rụng bòng bong…rối trời

Gió bồi bờ lở người ơi
địa đàng

chôn cất
sao rơi ngày nào?