Nhập vào thu

Lá vàng rơi lác đác
heo may vây bọc tôi
bên đầm chút cánh vạc
trăng cuối trời nghiêng trôi.