Ở ngoài thiên thu

Yêu người, liệu được người yêu?
con đường tình lỡ bao nhiêu dặm dài
nào ai đúng, nào ai sai?
bao vui buồn đã ở ngoài thiên thu.