Tâm trăng

Sông Hồng bên lở bên bồi
sâu trong đáy nước trăng ngồi đợi ai
đường đi khúc khỉu nghiệp dài
trăng soi tâm sáng, uy ngai vớt đời.