Tìm

Mặt trời hiện sau ngôi sao lấp lánh
tìm chứng nhân

trong dải ngân hà