Tự thú khi vắng em

Em đi rồi
anh một vầng trăng khuyết

Em đi rồi
anh mặt trời chưa mọc

Thế nào thì trăng đầy
làm sao anh hiểu rõ

Bao giờ mặt trời tỏ
chỉ riêng em biết thôi.