Vô đề 2

Thật giả đâu dễ biết
Thiện ác vẫn chung đường
Quen đục-trong-trong-đục
Người thực-thực-mơ-mơ…