Vô đề

Lặng nghe lòng đất thì thầm
lắng trong sâu thẳm những tâm tình người
trước xuân gió cũng cạn lời
lạc trôi vào chốn cửa trời mưa sa.