Xanh không?

Trong khán phòng
giăng đèn sáng
cháy đôi cánh thiêu thân

Ngoài trời
giăng lưỡi gió
thức tỉnh giấc trần gian

Lao xao hoa lá rụng
sau bóng rèm biếc xanh
những chấm kia có biếc xanh trên cỏ?